UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 17 ze zm.), w szczególności art. 23 i art. 26, dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

Chcąc uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej poza okresem hospitalizacji należy wypełnić Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (do pobrania). Dokumentacja medyczna zostanie udostępniona w formie poświadczonej kserokopii. Koszt wykonania kserokopii, zgodnie z aktualnym Cennikiem, pokrywa wnioskodawca.