PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta zostały określone w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 17 ze zm.). Pełny tekst Ustawy dostępny jest w informacji Szpitala (wejście główne), w punktach rejestracji Pacjentów oraz w dyżurkach pielęgniarek na oddziałach szpitalnych.

 

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6, pkt. 1). Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń (art. 6, pkt. 2).
 • Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia (art. 7, pkt. 1).
 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych (art. 8).
 • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia (art. 9, pkt. 1).
 • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13).
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji (…) (art. 16).
 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych (art. 20, pkt. 1).Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień (art. 20, pkt. 2).
 • Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska (art. 21, pkt. 1). Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej (art. 21, pkt. 2).
 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (art. 23, pkt. 1). Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (art. 26, pkt. 2).
 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa (art. 31, pkt. 1). Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta (art. 31, pkt. 2).
 • Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (art. 33, pkt. 1).
 • Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki duszpasterskiej (art. 36).
 • Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi stacjonarny zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 39).

Radomski Szpital Specjalistyczny26-600 Radom, ul. Lekarska 4tel. 48 361-51-00e-mail: sekretariat@rszs.regiony.pl

Dyrektor w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

tel. 48 362-32-26

e-mail: prezydent@magistrat.radom.pl 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

00-238 Warszawa, ul. Młynarska 46

tel.: 22 532-82-50

fax.: 22 532-82-30

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

W sprawie wniosków i skarg Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przyjmuje w dni powszednie w godz. 8.00 -15.00