ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Z ODCINKIEM JEDNEGO DNIA LECZENIA STANÓW NAGŁYCH W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA Z PRACOWNIĄ ELEKTROTERAPII

ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

Kierownik: lek. Krystyna Latała-Musiał
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Dzik
Kierownik: tel. 48 361-53-81
Gabinet lekarski: tel. 48 361-54-35
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-51-14


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Tadeusz Kalbaczyk
lek. Paweł Świgoń
lek. Anna Bąk-Chojnacka
lek. Dariusz Buczyński
lek. Wioletta Dobkowska-Chudoń
lek. Lech Kwieciński
lek. Beata Molga-Zielińska
lek. Ewa Rokosz
lek. Marcin Sidor
lek. Jacek Warso
lek. Krzysztof Bochen
lek. Eliza Słodka
lek. Agnieszka Wilanowicz


Liczba łóżek: 46, w tym 10 intensywnego nadzoru kardiologicznego

W oddziale diagnozuje się i leczy chorych z następującymi chorobami:

 • ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
 • choroba wieńcowa,
 • niewydolność serca,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wady serca,
 • zapalenie wsierdzia, osierdzia, mięśnia sercowego,
 • kardiomiopatię i inne choroby mięśnia sercowego.

Wykonywanie badań diagnostycznych:

 • EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe,
 • Echokardiografia i badanie dopplerowskie z użyciem koloru,
 • Echokardiografia obciążeniowa,
 • Echokardiografia przezprzełykowa,
 • 24 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera z możliwością rejestracji 12 odprowadzeń i analizy odcinka ST oraz analizą zapisu ze stymulatorem,
 • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia,

W oddziale rocznie hospitalizowanych jest około 3000 pacjentów.

Pracownia Hemodynamiki

tel. 48 361-51-87

Koordynator: dr n. med Wojciech Dworzański

Zakres świadczeń:

inwazyjne leczenie zawału serca, planowa koronarografia, planowa angioplastyka wieńcowa, inwazyjne zabiegi ratunkowe: kontra pulsacja wewnątrzaortalna, czasowa elektroda endokawitarna.

Pracownia pełni codziennie 24-godzinny dyżur hemodynamiczny.

Pracownia Elektroterapii:

tel. 48 361-53-09

Zakres świadczeń:

implantacja układu stymulującego serca (wszczepienie rozrusznika serca), implantacja kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), implantacja układów resynchronizujących, badanie elektrofizjologiczne, ablacja (inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca).

Pracownia Echokardiografii:

tel. 48 361-52-54

Zakres świadczeń:

badanie echokardiograiczne, próba obciążeniowa z dobutaminą, echokardiografia przezprzełykowa.

W oddziale zatrudnionych jest 34 pielęgniarki, 2 ratowników medycznych i 3 techników elektroradiologii

Oddział posiada akredytację w zakresie szkolenia lekarskiego specjalizacyjnego w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.

Oddział prowadzi szkolenia praktyczne pielęgniarek, ratowników medycznych oraz techników elektroradiologii.